ΕκτίμησηΕξάντλησηςΘρεπτικώνΣτοιχείων

Αυτή η λειτουργία χρησιμεύει στην εξακρίβωση των ποσοτήτων των θρεπτικών στοιχείων τα οποία έχει απορροφήσει μια καλλιέργεια κατά μια χρονική περίοδο. Οι τιμές εκφράζονται σε κιλά.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα πρέπει να επιλέξετε αγροτεμάχιο, είδος καλλιέργειας, και χρονική περίοδο. Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν αυτόματα στον πίνακα αποτελεσμάτων. Εάν αλλάξετε την περίοδο παραγωγής, τα αποτελέσματα θα ανανεωθούν αυτόματα.

Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον παρακάτω τρόπο:

Η συγκέντρωση των μακροστοιχείων σε ένα λίπασμα δίνεται σε επι τοις εκατό κατά βάρος μονάδες, δηλαδή σε γραμμάρια μακροστοιχείων (N, P2O5, K2O) ανά 100 γραμμάρια λιπάσματος (gr/100 gr).

  • Άζωτο (N) – η συγκέντρωση του αζώτου σε ένα εμπορικό λίπασμα εκφράζεται σαν η ποσοστιαία αναλογία επι τοις εκατό καθαρό άζωτο στο λίπασμα,δηλ. σαν γραμμάρια αζώτου σε 100γρ λιπάσματος.
  • Φώσφορος (P) – η συγκέντρωση του φώσφορου στα εμπορικά λιπάσματα εκφράζεται ως η ποσοστιαία αναλογία επι τοις εκατό percentage του πεντοξείδιου του φωσφόρου (P2O5) στο λίπασμα, δηλ. σαν γραμμάρια P2O5 σε 100 gr λιπάσματος.

Η σχέση μεταξύ καθαρού φώσφορου (P) και του πεντοξειδίου (P2O5) είναι: 1 Kg (καθαρός) P = 2.3 Kg P2O5 (2.3 x το βάρος του P = το βάρος του P2O5).

  • Κάλιο (K) – η συγκέντρωση του καλίου στα εμπορικά λιπάσματα εκφράζεται ως η ποσοστιαία αναλογία επι τοις εκατό του οξειδίου του καλίου (K2O) στο λίπασμα, δηλ. σαν γραμμάρια (K2O) σε 100 gr λιπάσματος.

Η σχέση μεταξύ καθαρού καλίου και του του οξειδίου του καλίου είναι: 1 Kg (καθαρό) K = 1.21 Kg K2O.(1.21 x το βάρος του K = το βάρος του K2O).

Οι αριθμοί οι οποίοι εμφανίζονται στην φόρμουλα ενός λιπάσματος, εκφράζουν την συγκέντρωση των διαφόρων θρεπτικών στοιχείων (αυτά ισχύουν για στερεά και υγρά λιπάσματα) επι τοις εκατό κατά μονάδα βάρους. Παγκοσμίως, τα κύρια θρεπτικά συστατικά εκφράζονται με την σειρά N-P-K (άζωτο, φώσφορος, κάλι).

  • Άζωτο: Ο πρώτος αριθμός εκφράζει την συγκέντρωση επι τοις εκατό σε καθαρό άζωτο σε ένα εμπορικό λίπασμα.
  • Φώσφορος: Ο δεύτερος αριθμός εκφράζει την επι τοις εκατό συγκέντρωση του πεντοξείδιου του φωσφόρου (P2O5) στο λίπασμα. Για να υπολογίσετε την συγκέντρωση του καθαρού φώσφορου, πολλαπλασιάστε τον αριθμό αυτό με 0.44
  • Κάλι: Ο τρίτος αριθμός, εκφράζει την επι τοις εκατό συγκέντρωση του του οξειδίου του καλίου (K2O) στο λίπασμα. Για να υπολογίσετε την συγκέντρωση του καθαρού καλίου, πολλαπλασιάστε τον αριθμό αυτό με 0.832

Τώρα που γνωρίζουμε το ποσό του καθαρού αζώτου, φωσφόρου και καλίου που υπάρχει σε ένα λίπασμα καθώς και τις ποσότητες αυτών που έχει απορροφήσει η καλλιέργεια μας κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς την ποσότητα που χρειάζεται να προσθέσουμε, ώστε να αναπληρωθούν τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος μας και να μην εμφανιστούν προβλήματα τροφοπενίας.