Αλλαγές

Προς όλους τους χρήστες με υπάρχουσες εγκαταστάσεις της εφαρμογής πρίν την ημερομηνία 2011-01-27:

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την επιλογή execute Sql της εφαρμογής ώστε να εκτελέσετε τις παρακάτω εντολές με την σειρά που αναγράφονται εδω

  1. create cached table nutrienttype (nutid integer generated by default as identity primary key , nutname varchar(100),aweight float,nutsymbol varchar(20),observations varchar(200),unique(nutname))
  2. create cached table frecipy (frid integer generated by default as identity primary key , cid integer, nutid integer ,quantity float,observations varchar(200),foreign key (cid) references cropType (cid) on delete cascade, foreign key (nutid) references nutrienttype (nutid) on delete cascade,unique(cid,nutid))

Οι παραπάνω εντολές θα αλλάξουν το σχήμα της βάσης δεδομένων έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες λειτουργίες της διαχείρησης των συνταγών λιπασμάτων και της πρόβλεψης εξάντλησης στοιχείων.